Wish List 0


Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

„YANSER PL” Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-105), przy ul. Kopanina 54/56, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354434, posiadająca numer NIP 8992692033 i numer REGON 021236278

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Data odbioru(*):……….………………………………………..………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):.............…………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

Adres konsumenta(-ów):………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………….

Numer konta bankowego do zwrotu należności:

…………………………………………………………………………………….…………….

 

____________________________________          __________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:……………………………………………..

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.