Wish List 0

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 prowadzonego przez „YANSER PL” Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu

pod adresem kleolingerie.pl

 

I.         Postanowienia ogólne

 

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym działającym pod adresem: kleolingerie.pl,  prowadzonym  przez Sprzedawcę.

2.    Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a)    Regulamin – niniejszy dokument;

b)   Sprzedawca - YANSER PL” Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-105), przy ul. Kopanina 54/56, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354434, posiadająca numer NIP 8992692033 i numer REGON 021236278;

c)    Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem kleolingerie.pl

d)   Klient – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu Towarów składając zamówienie w Sklepie;

e)    Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Towaru składając zamówienie w Sklepie, jeżeli czynność ta nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

f)    Przedsiębiorca posiadający niektóre uprawnienia konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca nabycia Towarów bezpośrednio w związku z jej działalnością gospodarczą, o ile ta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

g)    Przedsiębiorca – Klient dokonujący zakupu Towarów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, inny niż Przedsiębiorca posiadający niektóre uprawnienia konsumenta;

h)   Towar – artykuły prezentowane przez Sprzedawcę w celu ich sprzedaży w Sklepie;

i)     Dostawca –  firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą.

2.    Sprzedawca nie prowadzi w Sklepie hurtowej sprzedaży Towarów, jak również sprzedaży Towarów w celu dalszej ich odsprzedaży.

3.    Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.    Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w Sklepie opisy Towarów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź za pomocą formularza kontaktowego.

5.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze sprzedaży niektórych Towarów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do Sklepu oraz do zmiany cen Towarów z zastrzeżeniem, że Klienta i Sprzedawcę wiążą ceny Towarów znajdujące się na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta, które od tego momentu nie podlegają zmianom w zakresie złożonego zamówienia.

 

II.      Rejestracja i składanie zamówienia

 

1.    Uprawnionymi do składania zamówień na Towary są Klienci:

a)    posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu,

b)   nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu, którzy dokonują zakupów bez przeprowadzania procedury rejestracji i logowania.

2.    Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskuje się po wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (podania wskazanych  w formularzu danych osobowych i ustawienia hasła). Rejestracja dokonywana jest jednorazowo. Składając kolejne zamówienia Klient używa ustawionego wcześniej na stronie Sklepu hasła. Po użyciu hasła Klient ma możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji.

3.    Każdy Klient może posiadać wyłącznie jedno indywidualne konto na stronie internetowej Sklepu w tym samym czasie.

4.    Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

5.    Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.

6.    Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług.

7.    Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez wszystkie dni w roku, z wyjątkiem przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień. Realizacja zamówień następuje w dni robocze, zwyczajowo w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia i zaksięgowaniu przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie.

8.    Po złożeniu przez Zamawiającego prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sprzedawca przesyła, na adres e-mail wskazany przez Klienta w zamówieniu, potwierdzenie przyjęcia zamówienia, które zawiera w szczególności informacje o przedmiocie zamówienia, ilości oraz cenie Towarów (jednostkowej oraz łącznej), zasadach płatności, sposobie i kosztach dostawy, danych do wysyłki, terminie realizacji zamówienia wraz z załączonym Regulaminem, wzorcowym formularzem odstąpienia oraz pouczeniem dotyczącym prawa odstąpienia od umowy.

9.    Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w formie przesyłanego pocztą elektroniczną newslettera. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera.

10.    Klient może złożyć żądanie usunięcia indywidualnego konta należącego do niego w każdym czasie.

11.    W celu realizacji uprawnienia, o którym mowa w ust. 10 Klient może złożyć oświadczenie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sprzedawca usunie konto w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania Klienta dotyczącego usunięcia konta.

12.              Złożenie żądania usunięcia konta pozostaje bez wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 10.

 

 

III.   Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja zamówienia

 

1.    Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Potwierdzenie następuje poprzez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, w której Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia Klienta do realizacji. Zamówienie wraz z Regulaminem stanowią warunki umowy sprzedaży, z uwzględnieniem poprawności i prawdziwości danych adresowych i kontaktowych Klienta oraz warunków płatności zgodnych z Regulaminem. Klienta wiąże treść Regulaminu obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia.

2.    Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania

3.    Zamówiony Towar jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę.

4.    W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa, Sprzedawca powiadamia Zamawiającego o tym fakcie niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany w Zamówieniu przez Klienta. Niemożność zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę oznacza odrzucenie oferty Klienta oznaczonej w zamówieniu.

5.    W przypadku, w którym niemożliwa jest częściowa realizacja zamówienia przez Sprzedawcę (np. z powodu braku któregokolwiek z zamówionych Towarów), Klient, po otrzymaniu informacji o tym fakcie w sposób określony w ust. 4, może zrezygnować z realizacji zamówienia w pozostałej części poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o rezygnacji na adres e-mail Sprzedawcy podany na stronie internetowej Sklepu. Klient ma możliwość zrezygnowania z zamówienia bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji, w terminie do 3 dni roboczych od momentu otrzymania od Sprzedawcy zawiadomienia o braku możliwości realizacji zamówienia w części. Niezłożenie przez Klienta oświadczenia o rezygnacji z pozostałej części zamówienia oznacza, że w tej części będzie ono realizowane przez Sprzedawcę.

6.    Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniona wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.

7.    Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

8.    Sprzedawca przesyła dokumenty sprzedaży oraz ewentualne korekty przy pomocy poczty elektronicznej.

9.    Ceny wszystkich Towarów przedstawione są na stronie internetowej Sklepu i wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.

10. Do zamówienia doliczane są koszty przesyłki, zgodnie z formą deklarowaną przez Klienta przy dokonywaniu Zamówienia.

 

 

IV.    Zasady płatności

 

1.    Zapłata za Towar oraz koszty dostawy Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:

a)    gotówką (za pobraniem) w przypadku płatności przy odbiorze,

b)   za pośrednictwem serwisu PayU.

2.    Zamówienie jest kierowane do wysyłki po odnotowaniu wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. Brak zapłaty w terminie 10 dni od daty potwierdzenia zamówienia skutkuje odrzuceniem oferty zawarcia umowy przez Sprzedawcę.

 

 

V.  Dostawa zamówionego Towaru

 

1.    Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy.

2.    Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 2 dni roboczych:

a)      od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem;

b)      od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym  Sprzedawcy w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu PayU.

3.    Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

4.    Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.

5.    Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

 

 

VI.    Odstąpienie konsumenta od umowy i udzielone gwarancje

 

1.    Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu bez podania przyczyny, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną).

2.    Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczające jest wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy do przed jego upływem.

3.    Klient będący Konsumentem zamiast sporządzać dokument od odstąpieniu od umowy, może do zwracanego Towaru  dołączyć odstąpienie od umowy przygotowane przez Sprzedawcę i przesłane wraz z dostarczonym Towarem oraz wysyłać je na wskazany adres Sprzedawcy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru.  Skorzystanie z udostępnionego przez Sprzedawcę wzoru nie jest obowiązkowe.

4.    Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz z tym oświadczeniem, Klient będący Konsumentem dostarcza lub przesyła w opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę podczas transportu na adres Sklepu zakupiony towar w stanie niezmienionym.

5.    Klient będący Konsumentem z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów, poza bezpośrednimi kosztami odesłania towaru z powrotem do Sklepu.  Klient będący Konsumentem wysyła towar na własny koszt. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

6.    Jeżeli zwracany przez Klienta będącego Konsumentem Towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania,  Sprzedawca dokonując zwrotu należności na rzecz Konsumenta ma prawo do obniżenia zwracanej kwoty o łączną kwotę zmniejszenia wartości towaru bądź o koszty poniesionej przez niego naprawy.

7.    W przypadku odstąpienia od umowy należność za zwrócony Towar oraz koszty poniesione przez Klienta będącego Konsumentem związane z dostawą Towaru zostaną przekazane Klientowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta będącego Konsumentem użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.    Postanowienia niniejszego Rozdziału stosuje się również do Przedsiębiorców posiadających niektóre uprawnienia konsumenta.

 

 

VII. Reklamacje

 

A.  Konsumenci (brak zgodności Towaru z umową)

1.    Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

2.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta z tytułu braku zgodności Towaru z umową, jeżeli w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział.

3.    Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

a)    opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,

b)   przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

4.    Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi ponadto:

a)    nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b)   występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

·      nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;

·      przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;

·      publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy.

c)     być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

d)   być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

5.    Konsumentowi z tytułu niezgodności Towaru z umową przysługuje prawo do reklamacji.

6.    Reklamacja może być złożona pisemnie na adres „YANSER PL” Sp. z o. o. ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań lub mailowo na adres sklep@yanser.com

7.   Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres „YANSER PL” Sp. z o. o. ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań

8.     Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

9.    Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany, według poniższych zasad:

a)    Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;

b)   przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;

c)    Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca;

d)   Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt. Zasady odbioru ustalane są ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem telefonu +48 533 908 001 w dniach roboczych w godzinach 8:00 -16:00 lub mailowo na adres sklep@yanser.com w dniach roboczych w godzinach 8:00 - 16:00;

e)    Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

10.     Konsument jest uprawniony do żądania obniżenia ceny Towaru niezgodnego z umową lub odstąpienia od umowy wówczas gdy:

a)    Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 9;

b)   Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 9;

c)    brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

d)   brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 9 że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

11.              Obniżenie ceny następuje w proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.

12.              Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

13.              Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

14.              Konsument nie może odstąpić od umowy na zasadach oznaczonych w ust. 9, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.

15.              W razie odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 9 Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

16.              Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

17.              Uprawnienia Konsumenta z tytułu niezgodności Towaru z umową nie ograniczają uprawnień Konsumenta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile dokument gwarancji zostanie do Towaru dołączony.

18.              Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Konsumentowi chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.

19.              Konsument powinien zdecydować czy doprowadzenie Towaru do zgodności z umową odbywa się na podstawie gwarancji (o ile została udzielona) czy też na podstawie reklamacji opisanej w niniejszym rozdziale.

20.              Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do Przedsiębiorcy posiadającego niektóre uprawnienia konsumenta.

 

 

B.   Kupujący (będący Przedsiębiorcą)

 

1.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta (będącego Przedsiębiorcą) z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą, a w chwili zawarcia umowy Klient (będący Przedsiębiorcą) o niej nie wiedział.

2.    Klientowi (będącemu Przedsiębiorcą) z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

3.    Reklamacja może być złożona pisemnie na adres „YANSER PL” Sp. z o. o. ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań lub mailowo na adres sklep@yanser.com

4.    Klient (będący Przedsiębiorcą), który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres: „YANSER PL” Sp. z o. o. ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań.

5.    Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

6.    Klient (będący Przedsiębiorcą) może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie  od uprawnień wynikających z gwarancji o ile Sprzedawca lub Producent udzielił gwarancji.

7.    Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Klientowi (będącemu Przedsiębiorca) chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.

8.    Klient (będący Przedsiębiorcą) powinien zdecydować czy doprowadzenie Towaru do zgodności z umową odbywa się na podstawie rękojmi czy też na podstawie gwarancji (o ile została udzielona).

 

 

VIII.       Ochrona danych osobowych

 

1.    Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także - na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody.

2.    Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera.

3.    Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej.

4.    Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.

5.    Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.    Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane są przechowywane na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

8.    Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed dniem utworzenia tego urzędu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

IX.    Postanowienia końcowe

 

1.    Sprzedawca informuje, że pod adresem:               

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL  dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Z platformy nie mogą korzystać osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną (jest dostępna we wszystkich językach UE) stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Platforma umożliwia złożenie skargi dotyczącej towarów lub usług zakupionych przez Internet, zarówno w kraju, jak i za granicą.

2.    Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu są lub staną się niezgodne z prawem, niewykonalne, niekompletne, nieskuteczne lub nieważne, to nie spowoduje to naruszenia skuteczności umowy z Klientem w jej pozostałej części. W takim wypadku strony zawierające umowę są zobowiązane zastąpić postanowienie niekompletne lub nieskuteczne uregulowaniem skutecznym prawnie, które będzie odpowiadało lub będzie najbliższe celowi i wytyczonym zamierzeniom ekonomicznym postanowienia niekompletnego, nieskutecznego, niezgodnego z prawem, niewykonalnego czy nieważnego.

3.    Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

4.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5.    Regulamin dostępny jest dla Klienta w wersji elektronicznej na stronach Sklepu, za pośrednictwem umieszczonego na niej odsyłacza, gdzie Klient może go pobrać, w szczególności celem sporządzenia jego wydruku.

6.    Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:

a)    przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,

b)   przesłanie Kupującemu dokumentu sprzedaży.

7.    W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej Sklepu poprzez umieszczenie na niej zawiadomienia o zmianie oraz zakresie zmian, która to informacja będzie utrzymywana na stronie internetowej Sklepu przez okres co najmniej 14 dni; dodatkowo Klienci zostaną powiadomieni o zmianie i zakresie zmian Regulaminu także poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez nich podczas rejestracji.

8.    W przypadku, w którym Klient będący zarejestrowanym użytkownikiem posiadającym indywidualne konto w Sklepie naruszy przepisy prawa lub Regulamin Sprzedawca może uniemożliwić tymczasowo dostęp do jego konta i wezwać go, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany podczas rejestracji adres e-mail, do zaprzestania naruszeń w terminie 7 dni.

9.    W przypadku zaprzestania naruszeń przez użytkownika i poinformowania Sprzedawcy o tym fakcie za pomocą wiadomości e-mail, Sprzedawca umożliwi Klientowi ponowny dostęp do jego indywidualnego konta.

10.  W przypadku, w którym Klient będący zarejestrowanym użytkownikiem posiadającym indywidualne konto w Sklepie nie zaniecha naruszeń w terminie wskazanym w ust. 8 Sprzedawca niezwłocznie usunie jego konto.

11.   Ponowna rejestracja Klienta, którego konto zostało usunięte w trybie określonym w ust. 10 jest możliwa wyłącznie za uprzednią zgodą Sprzedawcy.

12. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń odnośne funkcjonowania Sklepu Zamawiający ma prawo zgłosić reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@yanser.com lub przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu.

13.    Sprzedawca rozpatrzy reklamację, o której mowa w ust. 12 w terminie 30 dni od otrzymania wiadomości e-mail zawierającej zastrzeżenia.

14.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.